Pravidlá turnaja

 Pravidlá registrácie turnaja PG Way Trnava Major 2017

Článok 1.
Základné informácie

1.Tento dokument je dohodou medzi usporiadateľom turnaja PG Way Trnava Major 2017, Občianskym združením PGWay, so sídlom na ulici Hospodárska 51,91701 v Trnave(Ďalej iba Usporiadateľ) a užívateľom webovej stránky pgway.net (ďalej iba hráč) o poskytnutí záväznej rezervácie miesta, na vybranom turnaji, ktorý sa koná v rámci PG Way Trnava Major 2017.


2.Hráč môže na turnaji vystupovať ako individuálny hráč alebo ako súčasť tímu.
Podmienky k počtu účastníkov sú uvedené na webstránke www.pgway.net pre každú turnajovú hru.

 

Článok 2.

Registrácia

1.Usporiadateľ eviduje všetkých hráčov na webovej stránke www.pgway.net .


2.Hráč vyjadruje registráciou na webovej stránke www.pgway.net záujem o účasť na turnaji v jednej zo sprístupnených hier, je oboznámený a súhlasí s Pravidlami registrácie turnaja PG Way Trnava Major 2017 a s Všeobecnými pravidlami PG Way Trnava Major 2017 uvedenými na stránke www.pgway.net/pravidla-turnaja v ich plnom znení.


3.1. Pre záväzné zaradenie do turnaja je hráč povinný zaplatiť registračný poplatok (sekcia Informácie, Vstupné) na účet uvedený v jeho profile, najneskôr do 14.7.2017, za svoju osobu alebo celý svoj tím.

3.2. Hráč sa zaväzuje odoslať potvrdenie o vykonaní platby (formou fotografie obrazovky, výpisu z účtu alebo iným potvrdením o vykonaní platby) na email platby@pgway.net.

3.3. V prípade že je potrebné byť súčasťou tímu, musí celý tím uhradiť registračný poplatok za všetkých členov tímu podľa bodu 3.1. V tomto prípade sa tím stáva registrovaným tímom.


3.4. Tím sa môže stať registrovaným tímom aj v nasledujúcich prípadoch:

            a, Podľa bodu 3.1. zaplatia minimálne traja hráči z celkového počtu piatich hráčov v tíme.

            b, Podľa bodu 3.1. zaplatia minimálne štyria hráči z celkového počtu šiestich hráčov v tíme.

            c, Podľa bodu 3.1. zaplatia minimálne dvaja hráči z celkového počtu troch hráčov v tíme. Zvyšní hráči môžu zaplatiť vstupné na mieste vo výške zvýšeného registračného poplatku (sekcia Informácie, Vstupné)

4. Hráč / tím môže zrušiť záväznú registráciu najneskôr 21 dní pred začiatkom turnaja.

5.1. Usporiadateľ je do 21 dní pred začiatkom turnaja povinný vrátiť iba registračný  poplatok vo výške vypočítanej zo základného registračného poplatku (sekcia Informácie, Vstupné). Z tejto sumy sa odčítajú všetky náklady usporiadateľa na spätný bankový prevod.


5.2. Hráč sa vzdáva nároku na vrátenie registračného poplatku, pokiaľ sa odhlási z turnaja v menšom rozmedzí ako 21 dní pred začiatkom turnaja, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6. Usporiadateľ sa zaväzuje registrovanému hráčovi / registrovanému tímu, poskytnúť miesto na sedenie, pripojenie k internetu, pripojenie do elektrickej siete, divácky vstup na štyri dni a účasť na hráčom/tímom vybranom turnaji počas celého priebehu turnaja v danej hre.

7. Usporiadateľ má právo odstúpiť od tejto dohody na základe vlastného uváženia, v prípade ak hráč/tím poruší niektorý z bodov Pravidiel registrácie pre herný  turnaj PG Way Trnava Major 2017, Všeobecných pravidiel PG Way Trnava Major 2017 alebo Pravidiel turnaja.


Všeobecné pravidlá PG Way Trnava Major 2017


1. Organizátori nie sú zodpovední za obsah účastníkov (napr. nelegálny software)


2. Organizátori nie sú zodpovední za ujmu na zdraví účastníkov alebo ich majetku počas konania akcie. Zároveň každý hráč je povinný správať sa tak aby nedošlo k ujme na zdraví jemu či druhým hráčom.


3. Hráčska oblasť bude oddelená od návštevníkov zábradlím, čiže vstup bude povolení iba s povolením od organizátorov.


4. Účastníci (hráči,diváci) majú zakázané užívať či priniesť do priestorov konania podujatia a ubytovania akékoľvek omamné látky (alkohol, drogy), či predmety, ktoré porušujú, alebo navádzajú k porušovaniu zákonov SR.


5. Je zakázané konzumovať jedlo na hracej ploche. Pre tieto účely je vyhradené miesto pri bare. Tekutiny je možné konzumovať iba v plechovkách alebo v uzatvárateľných  nádobách/flašiach. Akékoľvek porcelánové či sklenené nádoby na tekutiny môžu organizátori okamžite zabaviť.


6. Každý z účastníkov je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré spôsobí na majetku Mestskej športovej haly v Trnave alebo organizátorom akcie.


7. V prípade zistenia mimoriadnych skutočností alebo obzvlášť závažnej situácie, bude organizačný tým riešiť problémy individuálne. Rozhodnutie organizátorov bude konečné.

8. V prípade nevhodného správania v priestoroch konania akcie alebo ubytovania bude divák alebo hráč vyhodený bez možnosti vrátenia vstupného

Contact

Organizer PGWay OZ.
IČO 50360167
E-mail info@pgway.net
Phone +421 950 759 981
Venue Mestská športová hala,
Rybníková 576/15,
917 01, Trnava