Hearthstone

Hearthstone, virtuálna kartová hra zo sveta WarCraftu, je neodmysliteľnou súčasťou nášho turnaja. Viac info v novinke.

Hearthstone a virtual card game from the legedary world of WarCraft is inherent for our tournament. Read more details in news.

 

 

Kapacita : 64 hráčov
Capacity: 64 players

Vstupné: 25€/ hráč predpredaj alebo 33€/ hráč na mieste  

Entry Fee: 25€/ player pre-sale or 33€/ player on site        


Typ turnaja: BYOC

Type of tournament: BYOC

 

 

   

Prize pool
1.st 650 €
   
2.nd 300 €
   
3.rd 150 €
   
4.th  100 €

 

Základné kolá: 

- štandardný formát Swiss

- BO5  Conquest - 4 picks - 1 ban

- víťaz musí zmeniť hrdinu

- Podľa počtu hráčov sa následne rozdeluje:

         - do 32 lidí je to 5 kol

         - do 64 lidí je to 6 kol


Basic (Group) stage

 

- Standard Swiss format

- Best of 5 Conquest - 4 picks - 1 ban

- Winner must change his champion

- Depending on total number of registered players will be played:

         - under 32 players, 5 rounds

         - up to 64 players, 6 rounds

                                                                                   

Nadstavba

 

- TOP 8 hráčov

- štandardný formát

- Double elimination pavúk

- BO5 Conquest - 4 picks - 1 ban

- víťaz musí zmeniť hrdinu


Playoffs

- Top 8 players

- standard format

- Double elimination bracket

- Best of 5 Conquest - 4 picks - 1 ban

 

Ostatné pravidlá

 

• hráči môžu mať k výberu iba 4 balíky kariet  - každý balík pre rozdielného hrdinu, takisto musia nahlásiť pred začiatkem turnaje

1 ban pre protihráča

• po skončení zápasu musí vitaž spolu so svojím súperom prísť nahlásiť výsledok zapisovateľovi ( administrátor)

• v prípade remízy v zápase, nasleduje "rematch" s identickými balíkmy kariet a hrdinami

• v prípade pádu hry ( prerušenie zápasu z technického dôvodu) sa postupuje nasledovne:

- pád do 4 kola =  opakovánie celej hry

- hráč má minutu na napojenie späť do hry

- prohra

• hráči nesmú opustiť hru počas zápasu z "challenge" 

• hráči sa musia dostaviť k zápasu do 10 minut, v opačnom prípade budú diskvalifikovaný (DQ)

• balíčky kariet sa posielaju alebo nahlasujú adminom najneskôršie do 13:00

• Body získava prvých 8 hráčov

• je povolené zapisovanie si "ťahov"

• všetky karty sú povolené aj v rámci datadisku pre standard

• programy a ďalšie “pomôcky“ k získaniu výhod nad súperom sú zakázané

•  je zákazané pomáhať alebo radiť hráčom pri hre v hociakej forme ( ústna, písomná, elektronická atď.)

 

• usporiadateľ turnaja si vyhradzuje právo rozhodnúť o porušení pravidiel turnaja a na základe vážnosti prestupku rozhodnúť o prípadnej diskvalifikácii ( vrátane neslušného chovania!)

 

v prípade nečakaných udalostí, ktoré by mohli zasiahnuť do turnaja, si organizátor vyhradzuje právo podniknúť kroky, potrebné k zaisteniu včasného ukončenia turnaja a dodržania časového harmonogramu herních klubov

• hráči sú povinný si skontrolovať správne zadanie výsledkov. Prípadná oprava je možná iba do začiatku ďalšieho kola turnaja. Na neskoré protesty nie je možné brať ohľad.

 

Other Rules:

• players can have prepared only 4 decks - each deck for a different champion and they need to pick and inform the administrator of 1 deck ban before the start of the tournament

• after the match is finished, both players needs to go to the administrator, to confirm the result of the game

• in case of draw, the match needs to played played again with identical decks and champions

• in case of game crash ( technical issues or so) we will follow this path:

- crash untill 4th round => rematch

- player has 1 minute to reconnect

- loss in case of not joining

 

• players are forbidden to leave the game in "challenge"

 

• players must connect to the game in 10 minutes, in case of any delays players will be disqualified (DQ)

 

• decks need to be reported to administators

 

• firts 8 players will be rewarded by points

 

• it is allowed to write down your oponents moves

 

• All cards are allowed to use including datadisk cards for standard

 

• any external software or other "gadgets" with aim to get benefits over your enemy player are forbidden

 

•  it is forbidden to help or communicate with players which are playing a match at the moment (written, spoken or electronical way)

 

• organizer has right to decide about breaking of the rules and depending on the seriousness of the crime to even disqualify ( including improper behavior)

 

v prípade nečakaných udalostí, ktoré by mohli zasiahnuť do turnaja, si organizátor vyhradzuje právo podniknúť kroky, potrebné k zaisteniu včasného ukončenia turnaja a dodržania časového harmonogramu herních klubov in case of any unforeseen circumstances, which can cause delays, the organizer has right to make changes in order to catch up the tournament timeline and end of tournament in time. 

• players are required to check the correct entry of the results. Any changes are possible only before the start of the next round. All late protests will be ignored.

 

 

 

 

Contact

Organizer PGWay OZ.
IČO 50360167
E-mail info@pgway.net
Phone +421 950 759 981
Venue Mestská športová hala,
Rybníková 576/15,
917 01, Trnava